Työpaikkaohjaajalla on erityisen tärkeä tehtävä

31.10.2018

Sähköala tarvitsee uusia motivoituneita työntekijöitä ja siinä prosessissa työpaikkaohjaajalla on erittäin tärkeä tehtävä ja ainutlaatuinen mahdollisuus olla tukemassa alalle kouluttautuvan ammatillista kehittymistä. Tämä artikkeli keskittyy työpaikkaohjaajan rooliin osana ammatillisen koulutuksen uudistusta.

Laki ammatillisesta koulutuksesta edellyttää, että koulutustyöpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä ja vastuullinen työpaikkaohjaaja.

- Työpaikkaohjaaja tukee, ohjaa ja koordinoi opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa
oppimista. Hän on tärkeä henkilö oppijan ammatillisen kasvun tukena ja varsinkin
nuorelle opiskelijalle usein ensimmäinen kontakti alan ammattilaiseen. Ohjaajan tehtävänä on opastaa opiskelijalle oikeat ja turvalliset työtavat ja -menetelmät ja antaa riittävän selkeä ohjeistus jokaiseen työtehtävään, Sähköinfo oy:n tekninen asiantuntija Henrik Rousku selvittää.

Työpaikkaohjaajan tuleesaada perehdytys tehtäväänsä. Vastuu perehdytyksestä on koulutuksen järjestäjällä eli oppilaitoksella.

- STUL tarjoaa siihen avuksi sähköalan työpaikkaohjaajan tehtävään valmistavaa
verkkokurssia, jossa on otettu huomioon sähköalan erityispiirteet työssäoppimisessa,
Rousku kertoo.

STUL-malli

Ammatillista koulutusta koskevan uudistuksen myötä oppilaitos tekee koulutussopimuksen työpaikan ja opiskelijan kanssa. Työpaikan on nimettävä opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä sekä vastuullinen työpaikkaohjaaja, joka voi tehtävässään kehittää myös itseään ja työyhteisöään.
 

Työnantaja nimeää työpaikkaohjaajan

Työnantaja valitsee ja nimeää työpaikkaohjaajan.

- Ammatillisen kokemuksen ja riittävän pätevyyden lisäksi henkilöllä tulee olla edellytykset toimia nuorten opiskelijoiden kanssa. Työpaikkaohjaajalla on oltava
myönteinen asenne työhönsä ja opiskelijan ohjaukseen, Rousku korostaa.

 
Hyvä ilmapiiri helpottaa sopeutumista

Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan yritykseen, työn sisältöön ja työtehtäviin. Henrik Rouskun mielestä olisi hyvä, että opiskelijan kanssa keskusteltaisiin heti työpaikan pelisäännöistä.

- Hyvä ja kannustava ilmapiiri helpottaa opiskelijan sopeutumista ja poistaa turhia ennakkoluuloja ja pelkoja. On myös tärkeää tiedottaa työssäoppijasta työyhteisölle.

  
Opiskelijaa on kannustettava kysymään

Työpaikkaohjaajan on muistettava varmistaa antamiensa ohjeiden ymmärtäminen. Kysymiskulttuurin opettaminen opiskelijalle on erittäin tärkeää.

- Opiskelijaa täytyy kannustaa kysymään epäselvissä tapauksissa aina kokeneemmalta ammattihenkilöltä ja välttämään turvallisuusriskejä, Rousku neuvoo.

Omatoimisuus on hyvästä ja siihenkin tulee kannustaa, mutta liiallinen omatoimisuus
yhdistettynä tietämättömyyteen voi olla vaarallista.

  
Yksilölliset oppimistyylit pitää huomioida

- Opiskelijan yksilöllisen oppimistyylin huomioiminen on haaste työpaikkaohjaajalle. Siitä on hyvä keskustella ohjattavan kanssa, Henrik Rousku sanoo.

Oppija voi myös olla hiljainen ja arka, eikä ehkä uskalla esittää kysymyksiä. Kieli voi puolestaan olla ongelma maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla. Käytännön ohjauksessa on Rouskun mukaan hyvä havainnollistaa, miten tehtävä työ liittyy isompaan kokonaisuuteen, perustella käytetyt työmenetelmät ja antaa opiskelijan itse keksiä ratkaisuja ongelmiin.

  
Palautteen antaminen on tärkeää

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä.

- Hyvä palaute on välitöntä, avointa ja rehellistä ja kohdistuu henkilön toimintaan, ei henkilöön, Rousku kuvailee.

Palautetta tulee antaa aina, kun se on mahdollista.